RODO


Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w firmie:

VPSYSTEMS - Usługi Informatyczne Paweł Pakuła
Ul. Piłsudskiego 30B, 33-230 Szczucin


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


 

  1. Administratorem danych osobowych klientów firmy jest: Paweł Pakuła właściciel firmy:  VPSYSTEMS – Usługi informatyczne Paweł Pakuła z siedzibą w Szczucinie przy ul. Piłsudskiego 30B, NIP: 871-17-24-481, REGON: 122900841
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania usługi oraz przepisów archiwalnych.
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług/i oraz informacji o czynnościach podejmowanych w trakcie trwania  usług/i.
  5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo
    zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.
  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisamiZgoda

Dokonując zgłoszenia wykonania usług/i w firmie VPSYSTEMS – Usługi informatyczne Paweł Pakuła z siedzibą w Szczucinie ul. Piłsudskiego 30B, NIP: 871-17-24-481, REGON: 122900841, wyraża Pan/i na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Jednocześnie dokonując zgłoszenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną wprowadzone do systemu finansowo-księgowego firmy (tj. imię, nazwisko, adres, nip, regon, pesel, nazwa firmy, telefon, adres email, a w sytuacji gdy kontakt następuje za pomocą adresu email lub formularza kontaktowego na stronie internetowej firmy; IP komputera),  ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji Pana/Pani zgłoszenia i wyraża Pan/i na to zgodę. Podczas korzystania Pan/Pani z usługi zdalnego wsparcia za pomocą szyfrowanego połączenia internetowego, wyraża Pan/i zgodę na dostęp do danych osobowych podczas trwania zdalnej sesji. Potwierdza Pan/i, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.                                                                                   

Dokonując zgłoszenia usługi w firmie VPSYSTEMS – Usługi informatyczne Paweł Pakuła

wyrażam zgodę i akceptuję informacje zawarte w niniejszym dokumencie